Privacy


HomePrivacy

Privacyverklaring

website
Ten behoeve van
Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek

Verantwoordelijke

De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek is een kerkelijke organisatie, die is gevestigd in Oldebroek. Binnen de kerk wordt gewerkt met persoonsgegevens van kerkleden, -bezoekers, medewerkers en (keten) partners. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de kerkleden en -bezoekers voor het goed uitvoeren van de taken die wij als kerk op ons nemen: het bouwen en onderhouden van een gemeenschap die Gods Koninkrijk wil verkondingen en daarbij ook naar elkaar omziet en meeleeft.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Gegevens Verantwoordelijke

Naam Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek
Adres Zuiderzeestraatweg 226, 8096 CH Oldebroek
E-mail secretariaat@vegoldebroek.nl

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en -reglement [www.vegoldebroek.nl/privacy/].

Privacy Coördinator

De kerk is op basis van de AVG niet verplicht een FG aan te stellen. Omdat de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek wel belang hecht aan het goed omgaan met privacy en persoonsgegevens hebben wij wel een Privacy Coördinator aangesteld. De taken van de Privacy Coördinator zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren binnen de kerk. Ook houdt de Privacy Coördinator de relevante ontwikkelingen op gebied van privacy bij. De verschillende onderdelen binnen de kerk hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens.

De Privacy Coördinator is via post of per e-mail als volgt bereiken:

Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek
T.a.v. Privacy Coördinator
Zuiderzeestraatweg 226
8096 CH Oldebroek
privacycoordinator@vegoldebroek.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het deelnemen aan onze activiteiten, het inschrijven en meeleven in onze gemeente en het bezoeken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke activiteiten of inschrijving van toepassing is en van welke functionaliteiten u op onze website gebruik maakt. Zo verwerken wij uw naam en e-mailadres al als u ons contactformulier invult op de website maar wordt uw geboortedatum pas opgevraagd en verwerkt als u daadwerkelijk lid wordt van onze gemeente.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van welke activiteiten of inschrijving van toepassing is en van welke functionaliteiten u op onze website gebruik maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
Naam
NAW-gegevens
telefoonnummer
e-mailadres
geboortedatum
geslacht
informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
inloggegevens
geboortedatum
doopdatum
huwelijksdatum
technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke activiteiten, inschrijvingen of web-functionaliteiten u gebruikt):
om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
om uw inschrijving voor ons lidmaatschap, onze community, of overige diensten te verwerken.
om u te kunnen informeren over de gemeente betreffende activiteiten en medeleven.
om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
om onze websites te beveiligen en te verbeteren.
Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor bepaald omgeschreven gebruik van uw gegevens, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Denk hierbij aan het opnemen van uw contactgegevens in het jaarlijkse adresboekje.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en activiteiten.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Naast bovenstaand genoemde verstrekkingen zullen wij uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU en/of aan internationale organisaties.

Profilering

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek maakt geen gebruik van profilering.

Cookies en tracking op de website

Op onze website www.vegoldebroek.nl, gebruiken wij cookies. Bij elk bezoek aan onze site, wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of email van herkomst. Deze gegevens bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie en bezochte pagina’s op onze site te analyseren. Daarnaast kunnen deze gegevens door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen.

Om onze dienstverlening en website te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren kunnen er via onze site eveneens cookies op uw computer worden geplaatst. Hoewel u als bezoeker de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Inc.

Expliciet melden wij dat:

Wij Google Analytics-cookies gebruiken.
Wij met Google een bewerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Wij hebben gekozen heeft voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres.
Wij ‘gegevens delen’ hebben uitgezet.
Wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de periode dat u bij de kerk betrokken bent. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de betreffende website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft de volgende privacyrechten:
Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek van u verwerkt in te zien.
Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
Recht op beperking van de verwerking: het recht om de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
Recht op data-portabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen, bijvoorbeeld bij vertrek uit de gemeente.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Dan zijn daarvoor een aantal mogelijkheden.

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de kerk via de volgende contactgegevens:
Naam Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek
Adres Zuiderzeestraatweg 226, 8096 CH Oldebroek
E-mail secretariaat@vegoldebroek.nl
Website www.vegoldebroek.nl

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2019.