Memo 12 Coronamaatregelen


Memo 12 Coronamaatregelen

Memo 12 coronamaatregelen.

Update per 22 september 2021

Als lid/vriend van de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek willen wij u informeren over de maatregelen zoals die vanaf zaterdag 25 september zullen gelden binnen onze gemeente.

Enerzijds over de diensten en anderzijds over andere activiteiten binnen ons kerkgebouw.

Vanaf zaterdag 25 september a.s. vervalt één van de corona basisregels: “verplicht 1,5 meter afstand houden”. Centraal in de adviezen om de veiligheid van iedere bezoeker aan de dienst te waarborgen staat: “afstand houden”.

Dit advies is ons uitgangspunt geweest in de overleggen en besluiten die zijn genomen.

Deze memo is al gedeeld met een groot aantal belanghebbenden, maar is ook goed te weten voor iedereen die betrokken is bij onze gemeente.


In onderstaande bijlage vindt u de betreffende informatie aangepast per 22 september 2021

Memo 12 coronamaatregelen

Memo 12

Datum: 22 september 2021

Betreft: Vervallen 1,5 meter afstand / versoepelingen coronamaatregelen

Inleiding:
Hierbij refereren wij aan de persconferentie van de overheid op dinsdag 14 september j.l. en tevens verwijzen wij naar de adviezen van CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en PKN (Protestantse Kerk Nederland).

Vanaf zaterdag 25 september a.s. vervalt één van de corona basisregels: “verplicht 1,5 meter afstand houden”. Centraal in de adviezen om de veiligheid van iedere bezoeker aan de dienst te waarborgen staat: “afstand houden”. Dit advies is ons uitgangspunt geweest in de overleggen en besluiten.

Wij zijn blij dat versoepelingen mogelijk zijn en daarbij realiseren wij ons terdege dat de meningen over coronamaatregelen in de samenleving en in onze Gemeente sterk verdeeld zijn.

In onze overleggen en besluiten hebben wij getracht om zo goed mogelijk de veiligheid van een ieder te waarborgen en tevens respect te hebben voor de verschillende meningen.

Voor de kerkenraad was het lastig om tot besluiten te komen. Wij hebben de situatie biddend en zoekend naar Gods wil besproken en besloten. Wij geloven dat wij geleid zijn door onze Hemelse Vader en leggen de situatie ook in Zijn handen terug met het dringende gebed of Hij ons allen wil beschermen en behoeden.

Besluiten Kerkenraad ingaande vanaf zaterdag 25 september:
In afhankelijkheid van onze Heer heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen:

 • 1,5 meter afstand houden, komt in zijn geheel te vervallen voor zowel kerkdiensten als doordeweekse activiteiten
 • Coronapas of app wordt niet toegepast
 • De basis coronaregels blijven gehandhaafd
 • Aanmelden cq registreren voor de diensten is niet meer nodig
 • Maximaal aantal personen in de zalen van de kerk, komt te vervallen
 • Zingen is toegestaan in alle ruimten van het kerkgebouw
 • Voorlopig nog geen koffiedrinken na de dienst
 • De garderobe blijft voorlopig nog gesloten (dit betekent dat de jas mee mag naar de zitplaats)

Toelichting:
De kerkzaal wordt ingericht zoals voor de coronaperiode:

 • Banken worden teruggeplaatst
 • De stoelen worden in rijen opgesteld en aan elkaar gekoppeld (dit laatste i.v.m. veiligheid)
 • Het liturgisch centrum wordt ingericht met preekstoel, doopvont en avondmaalstafel
 • Combo wordt opgesteld op de plek naast de ingang van de kerkzaal bij de hal

In onze overwegingen hebben wij gekeken of het mogelijk is om een gedeelte van de kerkzaal in te richten met stoelen op 1,5 meter afstand. Dit is lastig te realiseren aangezien het een beperkt aantal zitplaatsen kan zijn. Wij hopen en verwachten dat wij vele gemeenteleden en vrienden mogen ontmoeten in de zondagse Eredienst. Dan wordt het lastig om plaatsen toe te wijzen waarbij 1,5 meter afstand wordt gehouden.
Wij hebben wel besloten om extra ruimte tussen de banken en de rijen stoelen te laten zodat er meer afstand is. Wij vragen u met respect met elkaar om te gaan en niet ongevraagd pal naast iemand te gaan zitten.


Als u uw plaats op zoekt in de kerkzaal, probeer dan zo min mogelijk voor elkaar langs te gaan in de banken of rijen stoelen. Vraag vriendelijk de personen die al zitten, of zij op willen schuiven. (als uw als eerste in een rij gaat zitten, verzoeken wij u in het midden van de rij plaats te nemen zodat andere mensen aan kunnen schuiven zodat zij niet voor u langs hoeven te gaan).

Wij begrijpen de behoefte om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie. Toch zijn wij van mening om in rust onze vrijheid op te bouwen. Als blijkt dat het goed gaat in de samenkomsten zal de kerkenraad na 1 maand evalueren en bekijken of de garderobe opengesteld kan worden en na de dienst koffie geschonken kan worden.

Voor de kerkenraad is het helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Eveneens leidt registratie tot opstoppingen bij de ingang.

Aandachtspunt:

Als de kerkzaal is ingericht worden de banken en stoelen in vakken verdeeld. Mocht blijken dat wij u moeten informeren dat iemand met een besmetting in de kerk is geweest, dan wordt er via een melding in de Scipio app bekend gemaakt om welk vak het gaat zodat u zelf maatregelen kunt nemen.
Aandachtspunt: als er zich een situatie voordoet dat u besmet blijkt te zijn binnen 5 tot 6 dagen nadat u een dienst hebt bezocht, wilt u dit dan (eventueel anoniem) doorgeven aan de secretaris met vermelding in welk vak u zat. Mailen naar: secretariaat@vegoldebroek.nl

De ventilatie in de kerkzaal is in orde. Dit geeft de mogelijkheid voor samenzang. Doordat er onverwarmde frisse lucht van buiten af wordt ingeblazen, kan het koud aanvoelen in de kerkzaal. Dit kunnen wij niet voorkomen en vragen u daarop te kleden.
Voor de juiste werking van de ventilatie dienen alle deuren en ramen in de kerkzaal dicht te zijn.

Wij doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid om aantal regels in acht te nemen:

 • Handhaven van de basis coronaregels
 • Als u zich niet fit voelt, hoest of verkouden bent, blijft u thuis
 • Handen ontsmetten bij binnenkomst in de kerk
 • Hoesten en/of niezen in de elleboog
 • Geen handen geven of elkaar omhelzen
 • Houd gepaste afstand tot elkaar
 • Heb respect voor elkaar

Wanneer wij onze verantwoordelijkheden nemen en letten op elkaar, werken wij met ons allen aan de meest optimale veiligheid van een ieder. Als de dienst is afgelopen, kiezen wij ervoor om de kerkzaal gereguleerd te verlaten. Dit houdt in dat u na de Zegen of het laatste lied verzocht wordt om uw zitplaats weer in te nemen. Op aangeven van een ouderling of koster, kunt u de kerkzaal verlaten. Als u buiten bent en u wilt elkaar spreken, vragen wij u niet pal voor de uitgang te blijven staan. Wij willen graag opstoppingen voorkomen.

Aandachtspunt:

Bij het verlaten van de kerkzaal, denkt u dan aan de collecte!!
Voor vergaderingen en activiteiten in de ruimten in de kerk vervalt eveneens de 1,5 meter afstand. Wij vragen u voor deze activiteiten rekening te houden met de meningen en wensen van een ieder. Er kan gezongen worden in alle ruimten van het kerkgebouw. Denk hierbij wel aan ventilatie.

Aandachtspunt:

Reserveer op tijd een ruimte bij planning@vegoldebroek.nl.
De bidstond wordt voorlopig nog in de kerkzaal gehouden zodat de bidstond via de livestream kan worden uitgezonden. Wij zijn in overleg dat ook vanuit het leerhuis de livestream gebruikt kan worden. Zodra dit mogelijk is, wordt de bidstond weer gehouden in het leerhuis.

Nu de 1,5 meter afstand niet meer van toepassing is, is handoplegging bij dopen, inzegenen van een huwelijk of ambtsdrager mogelijk. De voorganger zal dit persoonlijk afstemmen met de betrokkenen.
Graag willen wij het avondmaal met u vieren. De kerkenraad draagt er zorg voor dat het avondmaal op een coronaproof wijze gevierd kan worden.

De collecte krijgt op 2 manieren aandacht in de dienst:
– In dienst wordt het moment genoemd waarop u met GIVT uw gift kunt geven
– Aan het einde van de dienst, zijn bij elke uitgang 3 collectezaken aanwezig om uw gift te geven

Afsluiting:

Van harte hopen wij u te ontmoeten in één van de diensten.
Graag willen wij benadrukken als u zich niet prettig voelt om in de kerk aanwezig te zijn, wij u uitnodigen om de diensten via de website of youtube (live stream) te volgen.

Uw eigen gezondheid en veiligheid staan altijd voorop waarbij verwacht wordt dat u ook aan uw naaste denkt.
In gebed vragen wij onze Vader in de Hemel om bescherming en een Zegen voor elkaar. Bidt u met ons mee?
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens het dagelijks bestuur kerkenraad VEG Oldebroek;
Teunis Demming
(voorzitter diaconie)

Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw wijkouderling of het secretariaat van onze gemeente.