DOEK


HomeGemeenteZendingDOEK

Sinds 1991 is er vanuit de VEG Oldebroek contact met christenen in Roemenië.
Vanaf het allereerste begin tot nu toe wordt hulp geboden aan een school met internaat in Arduzel en de daar wonende armen. In de loop der jaren zijn er bij de school en het internaat veel onderhouds- en verbeterings werkzaamheden uitgevoerd.
Voor de armen is er een “houtproject”, om door aankoop van kachelhout ze warm de winter door te helpen, en een “broodproject”, waarbij aan elke behoeftige twee broden per week worden verstrekt. De plaatselijke armencommissie geeft aan wie voor hout en brood in aanmerking komen.

Voor enkele jaren terug is ook een “zorgproject” gestart. Een vorm van hulpverlening aan langdurige zieken, bejaarden en invaliden. Vanuit een daarvoor ingerichte ruimte in het internaat worden goederen uitgeleend zoals, krukken, rollators, rolstoelen, bedzeiltjes, etc en worden dekens, lakens, incontinentiematerialen, etc verstrekt. Twee in het dorp wonende verpleegsters hebben op zich genomen om in hun vrije tijd de goederenuitgifte te verzorgen.
Het is nodig dat het ‘zorgproject’ meer inhoud krijgt, waarbij de zorgverlening wordt uitgebreid en er meer aandacht aan de mensen kan worden besteed.

Zorgproject

In de loop der jaren is de hulpverlening ook uitgebreid naar enkele naburige plaatsjes. Een kerk en een technische school in Ulmeni en een kindertehuis met school in Gîrdani.
Bij de kerk in Ulmeni is het activiteitengebouw gerenoveerd en uitgebreid en wordt al vele jaren de zondagschool van de benodigde materialen voorzien. In het kindertehuis zijn in 2002 door een groep VEJO jongeren enkele lokalen opgeknapt.

Ook is er tijdens één van de vele reizen naar Roemenië contact ontstaan met een kerk in Ököritófülpös, een plaatsje in Hongarije. Aan deze kerk zal een financiële bijdrage worden verleend in de kosten van de vervanging van het lekkende dak van het kerkgebouw.
Verder worden er jaarlijks goederen ingezameld voor de Oekraïne.

Vrijwel direct na de eerste contacten met Roemenië is er binnen de VEG Oldebroek een commissie gevormd die zich bezig houdt met de hulpverlening aan Oost Europa, “De Oost Europa Kommissie”, kortweg “DOEK” genoemd. Door acties, verkoop op rommelmarkten, collectes, etc. worden geld en materialen bijeengebracht om de hulp te kunnen realiseren. Tevens wordt door individuele contacten geprobeerd sponsoring vanuit het bedrijfsleven en/of onderwijsinstellingen te bewerkstelligen.
Zo wil DOEK door daad en woord een levend getuige zijn van de liefde van onze Here Jezus Christus in Oost Europese landen en specifiek in Roemenië. Daarbij is de bemoediging door persoonlijke aandacht een bijzonder belangrijk aspect.

Bekijk de diapresentatie van Roemenië. Let op; deze is ruim 5 MB groot en alleen geschikt voor Windows.
Iedere dia blijft 5 seconden staan, daarna komt de volgende. Met de toets Esc kunt u de presentatie stoppen.
U kunt de foto’s ook als fotoalbum downloaden. De inhoud is hetzelfde.

In de gelijkenis van de Barhartige Samaritaan leert de Here Jezus ons dat het niet om de vraag gaat ”wie is mijn naaste?”, maar of ik een naaste ben voor wie mijn hulp nodig heeft.
Helpt u / jij mee een naaste te zijn?

Giften

Uw gift of regelmatige bijdrage kunt u overmaken naar:
Bankrekening 34.84.13.173 t.n.v. DOEK te Wezep

Voor een regelmatige bijdrage kunt u gebruikmaken van dit machtigingsformulier.

Samenstelling

Voorzitter
Jan Elzerman
Tel. 0525 – 621351
Mob. 06 51255783

Penningmeester
Nel Spronk
Tel. 0525 – 632833
Mob. 06 20154532

Secretaris
Geke Docter
Tel. 0525 – 653473
Mob. 06 53809715

Namens de kerkenraad
Bart Hamer

Leden

Dinie Lokhorst
Greet Plender

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact met hen opnemen. Voor het aanleveren van kleding en goederen vragen wij u vooraf contact op te nemen met Nel Spronk.